İşbu elektronikhaberleşme hizmetleri abonelik sözleşmesi (sözleşme), HİPERNET TELEKOM (HİPERNET ) ile diğer taraftan, aboneliksözleşmesinin üst kısmında abone bilgileri belirtilen gerçek veya tüzel kişi(ABONE) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, iki nüsha olarak tanzimve imza edilerek bir nüshası ABONE’ye verilmiştir.

HİPERNET , işbu abonelik sözleşmesinin ABONE tarafından usulüne uygun olarak doldurulup, kendisi veya vekili tarafından imzalanmasından sonra, belirlediği usuller ve hizmet gerekleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta serbesttir. Hizmetin sunulması için yapılması gereken teknik işlemler, HİPERNET veya HİPERNET ’in belirleyeceği iş ortağı tarafından yapılacaktır. HİPERNET,yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahıs veya kuruluş ile sözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda üçüncü taraflarca yapılacak işlemlerden ABONE’yekarşı HİPERNET sorumlu olacaktır.

HİPERNET , mücbir sebepler, altyapı sağlayıcı kurumun şebeke bakım onarım çalışmaları ve hukuki düzenlemelerden veya işbu sözleşmeden kaynaklanan sebepler başta olmak üzere,HİPERNET kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar veya HİPERNET’in yasal kurumlar tarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre için veya daimi surette durdurulması halinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin geç işlemesi, hiç yada gereği gibi işlememesinden sorumlu tutulamaz ve ABONE, HİPERNET’den bu sebeple herhangi bir talepte bulunamaz.

ABONE, işbu sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde HİPERNET tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder.

ABONE, hizmetin verilebilmesi amacıyla gerekli kurulum ve teknik destek talepleri için HİPERNET personeline ya da HİPERNET’in belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışmaalanı, giriş hakkı, haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması ve cihazların kurulumu için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

HİPERNET tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için, modem vb her türlü donanım dahil ABONE’ye tahsis edilen veya ABONE’ye ait olan her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal HİPERNET’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk ABONE’ye aittir.

ABONE’nin modeminin;kapalı, arızalı, modemi besleyen elektriğin veya kesintisiz güç kaynağının(UPS) kesilmesi halinde, ABONE acil yardım çağrı hizmetinden yararlanamayacağını ve bu halde HİPERNET’in doğacak zarar ve ziyanlardan sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, elektronik haberleşmenin üçüncü şahıstarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarakABONE, HİPERNET’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ABONE, HİPERNET tarafından sunulan hizmetleri hukuka aykırı olarak ve hizmet aldığı adres dışında veya bireysel kullanımı aşacak şekilde kullanamaz. ABONE, HİPERNET tarafından kendisine sunulan hizmeti, hizmet aldığı adres dışındaki üçüncü kişilerle paylaşamaz. ABONE, kendisine sunulan hizmetleri, hakaret içeren,pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüteder. Aksi halde; her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını; HİPERNET’in iş bu sözleşmeyi derhal feshetme hakkının bulunduğunu ve işbu maddede düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle HİPERNET’in maruzkalacağı her türlü yaptırım ve/veya uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ABONE, abonelik başlangıcında veya abonelik süresince herhangi bir zamanda, HİPERNET’den teknik destek alması halinde, doğacak teknik destek ücreti www.HİPERNET.com.tr adresinde belirtilmektedir. Bu ücretlere ek olarak donanım veya yedek parça ihtiyacı olması halinde ABONE, ek bedellerin tümünü ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmeye konu olan hizmet, ÖN ÖDEMELİ bir hizmettir. Sözleşmenin imzalanması ile ABONE adına 30günlük fatura düzenlenmektedir. Sözleşme imzalanmış olsa dahi fatura bedeli ödenmediği sürece hizmet başlamaz. Sözleşme konusu hizmet, 30 günlük süreler halinde ödeme yapılması durumunda uzatılabilir. ABONE tarafından hizmetin iptali için yazılı bildirim yapılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshi ile herhangi bir cezai bedel ödenmez.

HİPERNET, sunduğu ürünve hizmetlerle diğer katma değerli hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek ve tüm hizmetler için tarifede ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını yürürlüğe girmeden ABONE’ye duyurmak suretiyle saklı tutar. ÖN ÖDEMELİ sistemde tarife paket fiyatının geçerliliği 30 günlük süre sonuna kadardır. Süre sonunda uzatma işlemi yapılmak istendiğinde güncel fiyat tarifesi geçerlidir. Paketin daha önce 30 günden fazla süre ile yenilenmiş olması durumunda yeni fiyat tarifesi,paketin bitiş tarihinden itibaren uygulanacaktır.

HİPERNET, ABONE’nin sözleşmenin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin veya sözleşmenin1.(birinci) sayfasında doldurmuş olduğu bilgilerin eksik, sahte veya yanlışolduğunu saptaması, aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunu tespit etmesi halinde hizmet başlangıç tarihinden evvel aboneliği reddetme veya herhangi bir zamanda ABONE’nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ABONE’ye, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak veya ek belge isteyerek yapacağı değerlendirme sonucunda, aboneliği feshetme veya aksi ispat edilinceye kadar hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. ABONE,söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,üçüncü kişilerin haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı olarak,kötü niyetli, hileli ve muvazaalı olarak kullanamaz, 3. Kişilere yeniden satıma konu olacak şekilde ticari amaçla kullandıramaz. Aksinin tespiti halinde HİPERNET’in sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

HİPERNET Telekomünikasyon Teknoloji Bilişim hizmetleri ve Ticaret LTD.ŞTİ. ve buna bağlı bulunan şirketler (bu başlık kapsamında HİPERNET olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, HİPERNET’inkoruması altındadır. HİPERNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuçerçevesindeki kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler,HİPERNET tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Abone,kişisel verilerin kanun çerçevesinde muhafaza edildiğini kabul ve beyan eder.

HİPERNET, kişisel verileri kanuna uygun olarak, ürün ve hizmet sunulması, ücretlendirilmesi,faturalandırılması, tanıtılması ve pazarlanması, hediye ve promosyon sunulması;ilgili kişiyle iletişime geçilmesi, kişinin talep ettiği işlemlerin gerçekleştirilmesi ile bilgilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi,finansal raporlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanunun izinverdiği diğer amaçlarla işleyebilir. Bu çerçevede kişisel veriler HİPERNET ve bağlı diğer şirketler ile bunlara bağlı olarak hareket eden üçüncü kişiler; ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması, ulaştırılması için çalıştığımız ve sair işbirlikteliklerinde bulunulan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar,finans kuruluşları ve sair kişilere aktarılabilir.

Kanun kapsamındaki gerçek kişiler kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacı ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişiler varsa bunlarıbilme, kişisel veriler yanlış işlenmişse bunları düzeltme/silme/yok etme haklarına sahiptirler. Bu mevzu ile alakalı abonelerin noter onaylı olarak yada kep adresi (Hİ[email protected]) üzerinden HİPERNET’e talepte bulunulması gerekmektedir.

Kişisel VerilerinK orunması Kanunu, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html internetadresinden detaylı incelenebilmektedir.

ABONE ile HİPERNETarasındaki uyuşmazlıklarda HİPERNET tarafından ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Tüketici Şikayetleri Çözüm Mekanizması, www.HİPERNET.com.tr adresinde yer alan Online İşlem Merkezi ile İl ve İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdinde uzlaşma sağlanamazsa, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi veya davalının veya vekilinin dava açıldığı zaman orada bulunmaları şartıyla, Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi veya ABONE’nin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi ve bu yerlerdeki İcra Daireleri yetkilidir.

Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebepler kapsamında, HİPERNET hizmetlerinde oluşabilecekhata, arıza, kesinti vb sorunlar HİPERNET’in sorumluluğunda değildir. Bu sebeplerin devamı müddetince taraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi daha sonra da herhangi bir hak iddia edemez.

- ABONE’nin kast ve ihmalinden kaynaklanan yazılım ve/veya donanımla ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıpları ve/veya diğer zararlar,

- İnternet trafiğinde kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgiler

- ABONE tarafında bulunan aktif ve pasif cihazlar ve bunların bağlantısını sağlayan kablolarda ve donanımında oluşan arızalar,

- Aktif cihazlar üzerinde ABONE tarafından yapılan konfigürasyon değişikliklerinden kaynaklanan sorunlar,

- HİPERNET’nin kontrolünde olmayan erişim problemleri ve gecikmeler,

- HİPERNET’nin altyapısına HİPERNET’nin kontrolü dışında yapılan müdahaleler,

- Mücbir sebepler,taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut değil iken, sonradan gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen ve tarafların kontrolünün dışında ortaya çıkan nedenlerdir. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen altyapı sağlayıcı kurum veya başka bir kurum tarafından kaynaklanan kesinti ve gecikmeler dahil olmak üzere ortaya çıkan durumlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

ABONE seçtiği hizmetin özelliklerinin (hız, limit vb) ulaşılabilecek en yüksek seviye olduğunu kabul eder. İnternet hızı (download ve upload) sonuçları bazı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler, sunucunun, ev/işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve router’ların (yönlendiricilerin) performansı ve sayısı;ev/işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım yoğunluğu ve bilgisayarın performansıdır. Ayrıca erişmekte olunan server’ların internet çıkışlarındaki yoğunluk veya kendi düzenlemeleri doğrultusunda getirdikleri hız kısıtlamaları, web sayfalarının yavaş açılmasını etkileyebilir.

İnternet hizmetinin verilebilmesi için binaya monte edilen aşağıda bilgileri yazılı kablosuz alıcı cihazın mülkiyeti HİPERNET'e aittir. Kasten zarar verilmesi, 3.şahısların vereceğizararlar ve çalınma risklerine karşın sorumluluk ABONE'ye aittir. Aboneliğin sona ermesi yada sözleşmenin feshi durumunda cihazın HİPERNET’e iade edilmesi gerekmektedir. ABONE, internet paketini 30 gün boyunca yenilememesi halinde HİPERNET’in aboneliği iptal ederek, alıcı cihazı binadan sökme hakkına sahip olduğunu, cihazın sökülmesi sonrasında tekrar abonelik talebi yapması durumunda“yeni abonelik” prosedürünün uygulanacağını peşinen kabul ve beyan eder.

ABONE, alıcı cihazı sağlam ve çalışır şekilde iade etmemesi durumunda güncel fiyatı üzerinden kendisine fatura edileceğini ve bedelini derhal nakden ödeyeceğini kabul vetaahhüt etmiş sayılır.