HİPERNET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Hipernet Telekomünikasyon Bilişim ve San.Tic.Ltd.Şti.. (“Hipernet” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Hipernet’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda müşteriler, müşteri adayları, ziyaretçiler, web-sitesi ziyaretçileri, mal veya hizmet tedarikçileri, alt yükleniciler, işbirliği içinde olduğumuz tüm kişiler ve bu kişilerin çalışan veya temsilcilerini bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek Hipernet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler Hipernet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

BAŞVURU YÖNTEMİ Kişisel Veriler
Kimlik Bilgileri Ad, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf ve benzeri türdeki veriler
İletişim Bilgileri Telefon, GSM numarası, e-posta adresi, faks numarası, adres, BBK kodu gibi veriler
Müşteri İşlem/ Abonelik Bilgileri Müşteri numarası, sözleşme numarası, taahhüt bilgisi, hizmet başlangış-bitiş tarihleri, hız bilgisi, tarife-paket bilgisi, modem bilgileri, destek hizmet numarası, XDSL numarası, altyapı bilgisi, devre numarası, ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgiler, fatura numarası, fatura tarihi, fatura ödeme tarihi, ödeme tipi, Online İşlem Merkezi (OIM) kullanıcı adı ve şifresi gibi veriler
Finans Bilgileri IBAN numarası, kredi kartı numarası, CVV numarası, son kullanma tarihi gibi veriler
Hukuki İşlem Bilgileri Dava, icra takip, kamu kurumu veya düzenleyici denetleyici kuruluş nezdinde tutulan dosyalar kapsamındaki bilgiler
Trafik Verileri IP numarası, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, hizmetin sunulması için gerekli teknik veriler gibi veriler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Çağrı merkezi sesli görüşme kayıtları, kamera kayıtları
Kişisel Veri Kategorisi Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Verileri Engelli, gazi, maluliyet durumunu gösteren raporlar

B. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

1. Hipernet kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

2. Kişisel verileriniz Hipernet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

(i) Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında tarafınızca kişisel veri işleme izni (açık rıza) verilmesi halinde, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza 2 yıllık süre içinde zaman zaman bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçmek,

• Abonelerimize sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak.

(ii) Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında açık rızanızın alınmasına gerek olmaksızın;

a) Hipernet’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) Hipernet’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

ç) Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Hipernet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Elektronik haberleşme ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,

• Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (abonelik, cihaz alım/satım, danışmanlık vs) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

• Sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirmek üzere faturalandırma yapılması, kimlik tespiti yapılması, aktivasyon süreçleri, arıza giderim süreçleri, iptal süreçleri, sözleşme akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm abonelik işlemleri,

• Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,

• Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, stratejik planlama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri

• Talebiniz üzerine abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi vermek,

• İnternet trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü

• Şirketin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

• Şirkete ait bina, altyapı, operasyon ve şebeke güvenliğinin temini

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

• Sabit telefon hizmetleri kapsamında acil yardım çağrıları ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerinde,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama, bilgi verme, denetim ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

C. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

Hipernet kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere sadece aşağıdaki amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak gerekli olduğu ölçüde aktarmaktadır:

• Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,

• Sözleşme, fatura ve abonelik belgelerinizin saklanması için hizmet aldığımız arşiv firmaları,

• Sizinle iletişim kurmak, sözleşme ve her tür müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezleri, ses kaydı saklama şirketi,

• Fatura basım veya gönderim şirketleri,

• Pazarlama veya bilgi verme amaçlı iletişimlerimiz için hizmet aldığımız SMS ve e-posta gönderim şirketleri, anket firmaları,

• Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar,

• Satış kanalı iş ortaklarımız, bayilerimiz,

• Satın aldığınız ürün veya hizmete ilişkin olarak kurulum veya arıza giderim yapılabilmesi amacıyla teknik destek hizmet şirketleri,

• Evrak veya cihaz gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,

• Şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri,

• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,

• Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,

• Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

• Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,

• Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için

(i) Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,

(ii) Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES EKLER
1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim /Kargo/ Noter ile Yazılı dilekçe Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderim Alaaddinbey Mahallesi, Otomasyon Plaza, 636. Sk. No:34, 16120 Nilüfer/Bursa Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile [email protected] -
3. Hipernet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru Hipernet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ile [email protected] -

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.